espaespa

banner

ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 2. Οι παρακάτω ορισμοί χρησιμοποιούνται για τους γενικούς όρους χρήσης και πώλησης του παρόντος κειμένου:

                   I.         ΖΙΚΟ Α.Ε. : ΖΙΚΟ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Δρόμος Α5), Τ.Θ. 1050 – Τ.Κ. 570 22,

                               Σίνδος – Θεσσαλονίκη ή/και κάθε άλλη οντότητα την οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχει.

                   II.       Εμπόρευμα : κάθε προϊόν που αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της ΖΙΚΟ Α.Ε. και του πελάτη

                  III.       Εργάσιμη : κάθε μέρα εκτός  Σαββάτου, Κυριακής, αργίας ή δημόσιας εορτής στη χώρα του προμηθευτή και του Πελάτη

                  IV.       Πελάτης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως αγοραστής των προϊόντων. Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται και ο όρος Αγοραστής.

                 V.         Προμηθευτής : ΖΙΚΟ Α.Ε..

                VI.         Προσωπικά Δεδομένα: όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

               VII.        Συμφωνία: η σύμβαση πώλησης μεταξύ της ΖΙΚΟ Α.Ε. και του Πελάτη (είτε περιλαμβάνει έγγραφο πωλήσεων, εντολή αγοράς και εντολή πωλήσεων, είτε άλλως), οι παρόντες  Γενικοί Όροι Συναλλαγής και κάθε άλλο παράρτημα  και συμφωνημένη τροποποίηση ή παραλλαγή στα προαναφερθέντα έγγραφα.

             VIII.        «Φορτίο» : λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

           

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν σύμβαση – πλαίσιο που συνάπτεται κατά την έναρξη της συνεργασίας του Πελάτη με την ΖΙΚΟ Α.Ε. , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και διέπει το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών και των έννομων σχέσεων.

Οι παραδόσεις και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πώλησης. Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται με το παρακάτω κείμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτή (Ν. 2251/1994).

 1. Αν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής είναι αντίθετο προς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου με αποτέλεσμα να θεωρείται άκυρο, οι υπόλοιποι όροι δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να είναι έγκυροι χωρίς καμία αλλαγή. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διαπραγματευτούν με καλή πίστη για να αντικατασταθεί η άκυρη διάταξη με νέα έγκυρη, η οποία θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην αρχική βούληση των μερών.
 2. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους παρόντες όρους προϋποθέτει τη ρητή και έγγραφη συναίνεσή του Προμηθευτή. Στη συμφωνία μεταξύ της ΖΙΚΟ Α.Ε. και κάθε Πελάτη δεν περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε άλλοι όροι που ο Πελάτης επιδιώκει να επιβάλει ή να ενσωματώσει ή οι οποίοι υπονοούνται από το εμπόριο, το έθιμο, την πρακτική ή την πορεία των συναλλαγών, εκτός εάν η αποδοχή επιβεβαιώνεται ρητά από τη ΖΙΚΟ Α.Ε. Με τη σύναψη σύμβασης ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται ανεπιφύλακτα από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και Πώλησης.
 3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των διατάξεων της Συμφωνίας, θα δοθεί προτεραιότητα στα έγγραφα αυτής με την ακόλουθη σειρά:

I)φορολογικά παραστατικά και μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την παραγγελία

II)οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγής

III)Κάθε άλλο παράρτημα της Συμφωνίας.

 1. Η ΖΙΚΟ Α.Ε. παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση των προϊόντων, οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία και έρευνά της. Οι πληροφορίες αυτές σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές και δεν απαλλάσσουν τον Αγοραστή από την υποχρέωση ελέγχου και δοκιμής των εμπορευμάτων.
 2. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά παρεκκλίσεις από την αρχική συμφωνία πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως αμελλητί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέρη ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 2. Η παραγγελία που ο ΠΕΛΑΤΗΣ  διατυπώνει προφορικά,  απευθείας στη ΖΙΚΟ Α.Ε. ή στους πωλητές της, αποτελεί πρόταση για κατάρτιση σύμβασης. Η αποδοχή της πρότασης δεν είναι υποχρεωτική από πλευράς του Προμηθευτή. Αμα τη λήψει της παραγγελίας, ο πωλητής ενημερώνει πάραυτα  σχετικά, με αποστολή email την ΖΙΚΟ Α.Ε.. Εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ  ενημερώνεται ακολούθως, με επικοινωνία της ΖΙΚΟ Α.Ε. ή των πωλητών της σχετικά με την παράδοση του εμπορεύματος και την πληρωμή του τιμήματος.  Καθυστερημένη παράδοση του εμπορεύματος δεν επηρεάζει τη συμφωνία εκτός αν ο Πελάτης ειδοποιήσει αμέσως για την καθυστέρηση τη ΖΙΚΟ Α.Ε.
 3. Η κατάρτιση της συμφωνίας  γίνεται προφορικά και άτυπα.
 4. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προτείνονται στην παραγγελία από τη ΖΙΚΟ Α.Ε. δεν είναι δεσμευτικές αν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει. Ο Πελάτης οφείλει να απαντήσει εντός 2  ημερών.
 5. Μετά τη σύναψη της συμφωνίας κατά τα ανωτέρω, καμία παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί και ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτήν εκτός αν υπάρχει η σύμφωνη γραπτή γνώμη του Προμηθευτή.

 

 1. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
 2. Η γλώσσα σύναψης της συμφωνίας  είναι η ελληνική. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι αλλοδαπός, αυτή μπορεί να καταρτιστεί και στην αγγλική. Ο Αγοραστής σε κάθε περίπτωση δικαιούται να λάβει αντίγραφο των εγγράφων που  σχετίζονται με τη συμφωνία.

 

 1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ
 2. Η τιμή των εμπορευμάτων προβλέπεται στον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών του Προμηθευτή, ο οποίος ισχύει κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης. Παρεκκλίσεις από τις τιμές του καταλόγου είναι έγκυρες, εφόσον υπάρχει η ρητή σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς τους τιμοκαταλόγους του. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετη πάγια χρέωση βάσει της τιμής πληρωμής.
 3. Αν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατάρτιση της συμφωνίας και στην παράδοση των προϊόντων αλλάξει η αξία αυτών για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικοί λόγοι: α)αύξηση φόρων, δασμών ή άλλων κρατικών επιβαρύνσεων, β)διακυμάνσεις της αγοράς) ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης. Ο αγοραστής ενημερώνεται σχετικά και δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (σε περίπτωση που διαφωνεί) εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της νέα τιμής. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νέα τιμή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 2. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα κατάλληλα συσκευασμένα με βάση τις προδιαγραφές συντήρησης αυτών. Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να ελέγξει τη συσκευασία αλλά και τη γενικότερη κατάσταση του προϊόντος κατά την παράδοση.

 

 1. ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 2. Αν κατά την κατάρτιση της συμφωνίας, συμφωνηθεί ότι ο Προμηθευτής θα φροντίσει τη μεταφορά των προϊόντων, τότε αυτός επιλέγει τρόπο και όχημα μεταφοράς. Τόπος παράδοσης αυτών είναι η  πραγματική έδρα του Αγοραστή ελλείψει αντίθετης συμφωνίας. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, ο Προμηθευτής έχει αξίωση αποζημίωσης.
 3. Κατά την παράδοση ο Αγοραστής είτε ο ίδιος είτε μέσω βοηθού του έχει υποχρέωση να ελέγξει την κατάσταση και την ταυτότητα των εμπορευμάτων ώστε να διαπιστώσει α) ότι ανταποκρίνονται στην παραγγελία του β) ότι δεν έχουν φθορές, μεταβολές και αλλοιώσεις και γ) ότι έχουν τις συνομολογημένες ιδιότητες. Σε περίπτωση που εντοπίσει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις οφείλει να ενημερώσει τον Προμηθευτή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η ενημέρωση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους. Σε διαφορετική περίπτωση δε μπορεί να ζητήσει την αλλαγή αυτών.
 4. Μετά την παράδοση τα εμπορεύματα μεταφέρονται στη σφαίρα ευθύνης του Αγοραστή, που σημαίνει ότι ο τελευταίος φέρει τον κίνδυνο απώλειας και ζημίας αυτών.
 5. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει και για την περίπτωση που ο Αγοραστής αξιώσει την αλλαγή των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να μεταχειρίζεται τα εμπορεύματα με επιμέλεια για όσο διάστημα παραμένουν στην κατοχή του. Να φροντίζει για την ορθή φύλαξη, συσκευασία και συντήρηση αυτών και να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να τα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση με αυτήν που τα παρέλαβε.
 6. Σε περίπτωση που η μεταφορά των προϊόντων γίνει από τον Πελάτη ή που συμφωνηθεί ότι η παράδοση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, ο Πελάτης έχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 7.2. υποχρέωση ελέγχου αυτών και ενημέρωσης για τυχόν διαφοροποιήσεις από την παραγγελία του. Αντίστοιχα, τα προϊόντα περιέρχονται αμέσως στη σφαίρα ευθύνης του, που σημαίνει ότι εκείνος φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας αυτών.
 7. Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των εμπορευμάτων στον τόπο παράδοσης. Πρέπει να εξασφαλίζει την καταλληλόλητα, ασφάλεια και καθαριότητα του επιλεγμένου τρόπου και οχήματος μεταφοράς. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη φόρτωση εμπορευμάτων σε ένα όχημα που κατά την απόλυτη κρίση του δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς και απαιτήσεις. Η φόρτωση των εμπορευμάτων δεν εξομοιώνεται με έγκριση του Προμηθευτή ούτε γεννά ευθύνη του τελευταίου.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 2. Τα εμπορεύματα πρέπει να παραδοθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της υλικοτεχνικής υποδομής και των προϊόντων. Σε περίπτωση που ενδέχεται να καθυστερήσει η παράδοση, ο Προμηθευτής ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη αναφέροντας τον λόγο καθυστέρησης.
 3. Ο Πελάτης δεν δύναται α)να αρνηθεί να παραλάβει την παραγγελία, β)να καταγγείλει τη συμφωνία γ)να ζητήσει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση λόγω καθυστερημένης παράδοσης όταν οφείλεται σε εύλογη αιτία.
 4. Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για μη παράδοση ή καθυστερημένη παράδοση μιας παραγγελίας, όταν αυτή προκαλείται α)από παράλειψη του Πελάτη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ή β)λόγω περιστάσεων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του Προμηθευτή.

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 2. Τα εμπορεύματα που παρέχει ο Προμηθευτής στον Αγοραστή πρέπει κατά τον χρόνο της παράδοσης να συμμορφώνονται με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές και με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 3. Ο Προμηθευτής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα, τη χρηστικότητα ή τα χαρακτηριστικά μετά την παράδοση, εξαιτίας της αλλοιώσιμης φύσης των εμπορευμάτων και της εξάρτησής τους από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού.

 

 1. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
 2. Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να ελέγξει την κατάσταση και την ταυτότητα των προϊόντων κατά τη χρονική στιγμή της παράδοσης, ώστε να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στην παραγγελία του και αν είναι κατάλληλα για τους συγκεκριμένους σκοπούς του. Οφείλει επίσης να ελέγξει αν υπάρχουν φθορές, απώλειες, ελλείψεις και ζημίες σε αυτά. Ο Πελάτης μπορεί με δικά του έξοδα να μεριμνήσει για τη δοκιμή και επιθεώρηση των εμπορευμάτων από ανεξάρτητο οργανισμό επιθεώρησης.
 3. Αν ο Πελάτης εντοπίσει σχετική αναντιστοιχία ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, οφείλει να ειδοποιήσει τον Προμηθευτή άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η ειδοποίηση υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει την αναγκαία τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Για να γίνει η ειδοποίηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση θα πρέπει να περιέλθει στον Προμηθευτή εντός 3  ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων από πλευράς του Αγοραστή. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προβεί στον παραπάνω έλεγχο ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως τη ΖΙΚΟ Α.Ε., θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τα εμπορεύματα και ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση. Επιπλέον, αποκλείεται η ευθύνη του Προμηθευτή για οποιαδήποτε αναντιστοιχία, ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.
 5. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ειδοποίησης και της παραλαβής των προϊόντων από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτών και να τα συντηρεί και αποθηκεύει επιμελώς. Οφείλει επίσης να εμποδίσει την επέλευση κινδύνου και ζημίας σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη.
 6. Η ειδοποίηση θα πρέπει επίσης να είναι δικαιολογημένη. Δικαιολογημένη είναι εφόσον ο Προμηθευτής ελέγξει ο ίδιος την ταυτότητα και κατάσταση των προϊόντων και κρίνει ότι ο Αγοραστής ειδοποίησε ορθώς. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην έδρα του Αγοραστή, είτε στο εργοστάσιό του Προμηθευτή (κατόπιν μεταφοράς) είτε σε οποιοδήποτε άλλον τόπο συμφωνηθεί.
 7. Εφόσον η ειδοποίηση είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη, ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να παραδώσει τα σωστά εμπορεύματα ή πρόσθετα ή νέα χωρίς ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες στον αρχικό τόπο παράδοσης. Σε περίπτωση αδυναμίας αλλαγής των εμπορευμάτων ή αδυναμία συμπλήρωσης των ελλειπόντων ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη και ο τελευταίος έχει δικαίωμα είτε να επιλέξει άλλα (με σχετική μείωση ή αύξηση στην τιμή αναλόγως της αξίας τους) είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα. Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα «ακατάλληλα» εμπορεύματα στη ΖΙΚΟ Α.Ε. το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους, συσκευασμένα, στην κατάσταση που του παραδόθηκαν και εφόσον έχει φυλάξει αυτά με τον προσήκοντα τρόπο.
 8. Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη αν το ελάττωμα των εμπορευμάτων οφείλεται σε αδυναμία του Πελάτη ή των αντιπροσώπων του να συμμορφωθούν με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας ή με άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή, τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή βιομηχανικά πρότυπα που αφορούν στη χρήση, τον χειρισμό ή την αποθήκευση των προϊόντων. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται αν α)ο Πελάτης παρέλειψε να τηρήσει γραπτές ή προφορικές οδηγίες του σχετικά με την αποθήκευση, συντήρηση και χειρισμό των εμπορευμάτων, β)η ζημία προκλήθηκε λόγω φυσιολογικής βλάβης ή φθοράς, γ) ο Πελάτης τροποποίησε ή επιδιόρθωσε τα εμπορεύματα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή, δ)τα εμπορεύματα διαφέρουν από τις προδιαγραφές ως αποτέλεσμα αλλαγών που έγιναν για να διασφαλιστεί ότι θα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.
 9. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται αν α)ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει το συνολικό ποσό για τα εμπορεύματα μέχρι τη συμφωνημένη προθεσμία και β)ο Πελάτης κάνει οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση (επανασυσκευασία, ανάμειξη ή πώληση) των προϊόντων χωρίς τη συναίνεση του Προμηθευτή.

 

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ
 2. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
 3. Τα προϊόντα που παραδόθηκαν παραμένουν στην κυριότητα του Προμηθευτή μέχρι να εξοφληθούν όλες οι οφειλόμενες πληρωμές από πλευράς Αγοραστή.
 4. Σε περίπτωση μη πληρωμής ή καθυστερημένης πληρωμής ο Προμηθευτής δικαιούται να καταλογίσει στον Αγοραστή τους νόμιμους τόκους υπερημερίας δίχως προηγούμενη όχληση. Οι τόκοι αυτοί συγκεντρώνονται και συναθροίζονται καθημερινά από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής μέχρι την ημερομηνία πραγματικής καταβολής του ληξιπρόθεσμου ποσού και των τόκων.
 5. Αν α)ο Πελάτης αθετήσει την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της παρούσας συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ισχύει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή β)αν εμφανιστεί δυσμενής μεταβολή στην οικονομική του ή άλλη κατάσταση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική του ικανότητα, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση εμπορευμάτων ή να απαιτήσει την παροχή ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε παράδοση.
 6. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Πελάτη έναντι οποιουδήποτε ποσού οφείλει ο ίδιος.
 7. Όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές, οι αποτιμήσεις και τα άλλα τέλη που επιβάλλονται για την αγορά, τη φόρτωση και εκφόρτωση, τις συναφείς υπηρεσίες ή την εισαγωγή των εμπορευμάτων αποτελούν ευθύνη του Πελάτη.

 

 1. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
 2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να παραλάβει ή να αποδεχθεί τα εμπορεύματα στον συμφωνηθέντα τόπο και χρόνο παράδοσης ή αρνηθεί να εκπληρώσει οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υποχρεώσεις, εξακολουθεί να οφείλει να πληρώσει για α)τα εμπορεύματα και β)οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες επιβαρύνουν τον Προμηθευτή λόγω της συμπεριφοράς του Πελάτη. Ο Προμηθευτής δικαιούται να τάξει στον Πελάτη νέα εύλογη προθεσμία παραλαβής.
 3. 2.      Αν ο Πελάτης παραλείψει να παραλάβει μέσα στη νέα προθεσμία, ο Προμηθευτής μπορεί α)να καταγγείλει τη συμφωνία, β)να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των εμπορευμάτων σε τρίτο και γ)να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα της παράβασης της συμφωνίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 2. Η ευθύνη του Προμηθευτή για συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις διέπεται από τον Αστικό Κώδικα και από τον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτή.
 3. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση προς τον Πελάτη για τυχόν απώλειες συναλλαγών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, απώλεια υπεραξίας, απώλεια παραγωγής, επιχείρησης ή επιχειρηματικής ευκαιρίας, απώλεια φήμης, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια ή φθορά δεδομένων ή πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ανεξάρτητα από το πώς προέκυψε η ζημία ή η απώλεια.
 4. Η μέγιστη ευθύνη του Προμηθευτή για τον Πελάτη στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττώματος ή/και καθυστέρησης ή/και οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας) είτε απορρέει από τον νόμο είτε προκύπτει από παράβαση αυτής, από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) ή από παράβαση του νόμιμου καθήκοντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100% του συνολικού τιμήματος που καταβλήθηκε ή που πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη για τα εμπορεύματα.
 5. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται από πλευράς του με δόλο ή βαριά αμέλεια στα πλαίσια που προβλέπονται από τον νόμο. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας τυγχάνουν εφαρμογής οι ευνοϊκότερες διατάξεις του νόμου.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ
 2. Ο Πελάτης οφείλει να συντηρεί και μεταχειρίζεται το εμπόρευμα με επιμέλεια. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, στις λοιπές εγκαταστάσεις και γενικότερα στο περιβάλλον εξαιτίας ακατάλληλης συντήρησης και χρήσης των προϊόντων από πλευράς του Πελάτη, ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη.
 3. Όταν ο Πελάτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για την πώληση εμπορευμάτων από τον Προμηθευτή, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να έχει σε ισχύ κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης αλλά όχι μόνο αυτής), προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές του και στη φύση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση ακατάλληλης μεταχείρισης αυτών, η οποία επιφέρει ζημία σε τρίτους, σε εγκαταστάσεις, σε λοιπά αντικείμενα και γενικότερα στο γύρω περιβάλλον, ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο Προμηθευτής επίσης δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από λανθασμένες οδηγίες του Πελάτη σχετικά με τη χρήση και συντήρηση των προϊόντων.
 4. Αν ο Πελάτης ενεργεί ως μεσάζων, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι όλοι οι περιορισμοί ευθύνης, εξαιρέσεις και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος  θα γνωστοποιούνται και ισχύουν για τους πελάτες του, οι οποίοι με τη σειρά τους οφείλουν να πράξουν ομοίως, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι περιορισμοί ευθύνης διατηρούνται μέχρι τα εμπορεύματα να φτάσουν στους τελικούς χρήστες.
 5. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής καταστεί υπεύθυνος προς τρίτο σε σχέση με τα εμπορεύματα ή τη συμφωνία, ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Προμηθευτή στην ίδια έκταση που η ευθύνη του Προμηθευτή περιορίζεται κατά τη συμφωνία, ώστε η μέγιστη έκθεσή του να περιοριστεί στα ποσά που ορίζονται στο 13.3.
 6. Ο Πελάτης γενικότερα οφείλει να τηρεί τους εφαρμοστέους κανονισμούς για θέματα Υγιεινής, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Ποιότητας. Θα πρέπει να μεταχειρίζεται τα παραδοτέα εμπορεύματα με επιμέλεια και όχι με τρόπο απερίσκεπτο, καθώς πρόκειται για προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους. Αναλαμβάνει να εξοικειωθεί και συμμορφωθεί με τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας των προϊόντων. Αναλαμβάνει επίσης να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα έχουν τη δέουσα σήμανση και ότι παραμένουν έτσι όπως παραδόθηκαν. Τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, αναμειγνύονται και εφαρμόζονται αυστηρά σύμφωνα με τις συστάσεις και οδηγίες του Προμηθευτή, καθώς και σύμφωνα με τους σχετικούς βιομηχανικούς κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές.
 7. Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση κατά του Πελάτη για αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή ζημία σε κινητή ή ακίνητη περιουσία που φαίνεται να προκλήθηκε ή σχετίζεται με τη χρήση των εμπορευμάτων ή αν ο Πελάτης αντιληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη ελαττωμάτων ασφαλείας ή άλλων επικίνδυνων ελαττωμάτων στα προϊόντα, τότε ο Πελάτης οφείλει α)να προλαμβάνει και περιορίζει τον κίνδυνο και τη ζημία στο μέτρο του δυνατού και β)να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει τυχόν ζημίες που προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα.
 8. Τα εμπορεύματα δεν θα χρησιμοποιούνται α)στην παραγωγή και επεξεργασία παράνομων καλλιεργειών ή ουσιών ή β)για οποιονδήποτε άλλο παράνομο σκοπό. Εάν τα εμπορεύματα μεταπωληθούν, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες του δεν θα χρησιμοποιήσουν τα εμπορεύματα κατά παράνομο τρόπο.
 9. Ο Πελάτης ευθύνεται και είναι υπόχρεος προς αποζημίωση για κάθε ζημία που προκύπτει από α)παραβίαση ή αποτυχία συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του, β)ελάττωμα στα εμπορεύματα λόγω πράξης ή παράλειψης του ιδίου ή των αντιπροσώπων του, γ)πράξη ή παράλειψη του Προμηθευτή που είναι αποτέλεσμα οδηγίας του Πελάτη, δ)τυχόν βλάβες σε ιδιοκτησία, κινητή ή ακίνητη, υλική ή άυλη, ή τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Πελάτη) που προκύπτουν από τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, χρήση ή διάθεση των εμπορευμάτων από τον Πελάτη και ε)σε σχέση με οποιαδήποτε αμέλεια ή εσκεμμένη παράβαση από τον Πελάτη και τους αντιπροσώπους του.
 10. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προμηθευτή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στη γενικότερη διοίκηση και εκπροσώπηση του.

           ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 1. Οποιαδήποτε διαφήμιση, προσφορά ή παρόμοια πληροφορία που παρέχεται από τη ΖΙΚΟ Α.Ε. δεν αποτελεί πρόταση για κατάρτιση συμφωνίας, αλλά αποτελεί πρόσκληση  προς τον πελάτη να υποβάλει πρόταση για κατάρτιση αυτής.
 2. Οποιοδήποτε δείγμα, σχέδιο, περιγραφική ύλη, διαφήμιση, απεικόνιση, ενημερωτικό δελτίο ή άλλο συναφές έγγραφο που περιέχεται σε καταλόγους ή στα φυλλάδια της ΖΙΚΟ Α.Ε. παράγεται με αποκλειστικό σκοπό να δώσει μια κατά προσέγγιση ιδέα για τα εμπορεύματα. Δεν διαθέτει καμία συμβατική ισχύ.
 3. Τυχόν προσφορές μας σε προϊόντα δεν είναι δεσμευτικές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 2. Κάθε μέρος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενο την καταγγελία της συμφωνίας α)αν ο αντισυμβαλλόμενος προβεί σε ουσιώδη παράβαση όρου της συμφωνίας και αν (σε περίπτωση που η παράβαση είναι θεραπεύσιμη) αποτύχει να τη θεραπεύσει εντός 10  ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης ή β)αν ο αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει κατ΄επανάληψη οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ευλόγως να δικαιολογείται η άποψη ότι η συμπεριφορά του αντίκειται στην εκτέλεση της συμφωνίας και στην καλή πίστη ή γ)αν έχει κατατεθεί αίτηση, έχει δοθεί γνωστοποίηση, έχει ληφθεί απόφαση ή εντολή, για ή σε σχέση με πτώχευση του αντισυμβαλλομένου ή δ)αν ο αντισυμβαλλόμενος αναστείλει ή διακόψει ή απειλήσει να αναστείλει ή διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή ε) αν λάβει ή υποστεί κάποια παρόμοια διαδικασία, ενέργεια ή γεγονός ως αποτέλεσμα χρέους του .
 3.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του εγγράφου πώλησης/επιβεβαίωσης της παραγγελίας, των παρόντων γενικών όρων πώλησης και χρήσης και κάθε άλλου σχετικού παραρτήματος της συμφωνίας συνιστά ουσιώδη παράβαση.
 4. Η καταγγελία της συμφωνίας δε θα επηρεάζει τα σωρευμένα δικαιώματα, θεραπείες, υποχρεώσεις ή ευθύνες των μερών κατά την καταγγελία.
 5. Κατά την καταγγελία της συμφωνίας κάθε μέρος θα επιστρέφει αμελλητί στον αντισυμβαλλόμενο όλο τον εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα και ιδιοκτησία που ανήκει σε αυτόν, το οποίο του είχε παραδοθεί στο πλαίσιο της προμήθειας και αγοράς των εμπορευμάτων βάσει της συμφωνίας. Κατόπιν αιτήματος θα βεβαιώνει στον αντισυμβαλλόμενο ότι έχει συμμορφωθεί με τις ανωτέρω υποχρεώσεις.
 6. Εάν μέρος των εμπορευμάτων δεν έχει παραδοθεί ή αν γενικότερα μέρος της συμφωνίας δεν εκπληρώθηκε κατά την ημέρα της καταγγελίας, ο Προμηθευτής δικαιούται κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε να επεκτείνει τον χρόνο της παράδοσης, είτε να ακυρώσει την παράδοση είτε να πωλήσει τα εμπορεύματα στην αγορά και να χρεώσει στον Πελάτη τυχόν απώλειες.

 

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 2. Γεγονότα τα οποία βρίσκονται έξω από την σφαίρα επιρροής και ευθύνης του Προμηθευτή και τα οποία δε θα μπορούσε να ελέγξει ούτε αποτρέψει, τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Τέτοια γεγονότα ενδεικτικά είναι τα ακραία φαινόμενα της φύσης, ο πόλεμος, η έλλειψη πρώτων υλών και ενέργειας, οι πανδημίες, οι πυρκαγιές, η συμμόρφωση σε νόμο ή κυβερνητική εντολή. Αν οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός διαρκεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.
 3. Όταν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει μέρος ή σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εξαιτίας αθέτησης υποχρεώσεως εκ μέρους τρίτου,  οφείλει να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για να βρει αντικαταστάτη που θα εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό ή αν η προσπάθεια αποβεί άκαρπη, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται των υποχρεώσεων και ευθυνών του και δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΦΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Τα φορτία είναι μικτά και ενδέχεται να περιέχουν  συσκευασμένες χημικές ύλες των κατηγοριών ADR 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,6.1, 8 και 9 σε υγρή μορφή.
 2. Οι παραπάνω ουσίες μπορεί να είναι εύφλεκτες τοξικές, διαβρωτικές ή οξειδωτικές. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να σχηματίζουν εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα.
 3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει διάσπαση, έκρηξη, ανάφλεξη και σχηματισμό τοξικών αναθυμιάσεων.
 4. Κατά τη μεταφορά των φορτίων  συστήνεται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως:

                    i.            Γυαλιά που προστατεύουν εντελώς τα μάτια.

                   ii.            Μάσκα κατάλληλη για την προστασία της αναπνοής.

                  iii.            Γάντια από πλαστικό ή συνθετικό ελαστικό.

                  iv.            Ποδιά και μπότες

                   v.            Φιάλη με καθαρό νερό για πλύση ματιών

 

 1. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 2. Αν κατά τη διάρκεια οδικής μεταφοράς λάβει χώρα οποιοδήποτε περιστατικό που ενδέχεται να βλάψει την ιδιοσυστασία του φορτίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, τις γύρω εγκαταστάσεις και γενικότερα το περιβάλλον, να ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

                             i.            Ειδοποιήστε αμέσως την αστυνομία (100) ή/και την πυροσβεστική (199)

                            ii.            Σβήστε τη μηχανή

                           iii.            Μη χρησιμοποιείτε φλόγα. Μην καπνίζετε.

                           iv.            Βάλτε προειδοποιητικά σήματα στον δρόμο και ειδοποιήστε τους άλλους οδηγούς.

                           v.            Απομακρύνετε τον κόσμο από την επικίνδυνη περιοχή.

                          vi.            Μείνετε από την πλευρά που φυσάει ο αέρας.

                         vii.            Κρατήστε την ψυχραιμία σας.

 1. Σε περίπτωση διαρροής :

                             i.            Περιορίστε όσον δυνατόν περισσότερο τη διαρροή.

                             ii.            Συγκρατήστε το διαρρέον υγρό με άμμο ή χώμα.

                            iii.            Σκεπάστε την ουσία που έχει χυθεί με στεγνή άμμο.

                            iv.            Μην επανασυσκευάζετε.

                             v.            Συμβουλευτείτε τους ειδικούς πριν πλύνετε τον δρόμο με νερό.

                            vi.            Αν η ουσία έχει μπει σε αγωγό νερού ή υπόνομο ή αν έχει μολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση, ενημερώστε την αστυνομία (100)

                                            ή την πυροσβεστική (199).

 1. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ή άλλο κατάλληλο μέσο για να σβήσετε τη φωτιά, εφόσον βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Σε αντίθετη περίπτωση απομακρυνθείτε από την εστία.
 2. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος λάβετε τις ακόλουθες πρώτες βοήθειες:

                             i.            Αν η ουσία μπει στα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και επί δέκα λεπτά τουλάχιστον.

                            ii.            Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε το δέρμα στο σημείο που έχει έρθει σε επαφή με την ουσία, με άφθονο νερό και σαπούνι.

                          iii.            Ζητήστε ιατρική περίθαλψη όταν κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα προφανώς οφειλόμενα σε εισπνοή, κατάποση ή επαφή της ουσίας με το δέρμα ή τα μάτια ή σε εισπνοή των αναθυμιάσεων από φωτιά.

                         iv.            ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77 93 777

 

 1. Αν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας μεταφοράς λάβει χώρα οποιοδήποτε περιστατικό που ενδέχεται να βλάψει την ιδιοσυστασία του φορτίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, τις γύρω εγκαταστάσεις και γενικότερα το περιβάλλον, ο καπετάνιος και το πλήρωμα έχουν την ευθύνη εφαρμογής των κείμενων διατάξεων.
 2. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον αποστολέα. Αναφερθείτε στις ετικέτες των μεμονωμένων πακέτων για πληροφορίες σχετικά με την κάθε ύλη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. Τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης έχουν υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με επιταγές προστασίας που ενδέχεται να θεσπιστούν. Την ίδια υποχρέωση έχουν όλοι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι συνεργάτες του Προμηθευτή και του Πελάτη.
 3. Ο Πελάτης επιτρέπει στον Προμηθευτή να περισυλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Προμηθευτής δύναται επίσης στο μέτρο που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τους παρακάτω επιχειρηματικούς λόγους: i)Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, ii)Παροχή πελατειακών υπηρεσιών, iii)σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών, iv)σχέση θεμάτων διαχείρισης και marketing, v)εκτέλεση επιχειρηματικών πρακτικών, διοίκηση εσωτερικών υποθέσεων, διενέργεια διοικητικών αναφορών, vi)θέματα Υγιεινής, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Ποιότητας και vii)συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα, να ετοιμάζει αναφορές και συστάσεις προς τον Πελάτη σχετικά με τα εμπορεύματα για τα οποία πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον του Πελάτη.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
 2. Τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης δεσμεύονται καθ΄όλη τη διάρκεια της συμφωνίας και για περίοδο πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία γνωστοποιήθηκε από το αντισυμβαλλόμενο μέρος.
 3. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δε θα χρησιμοποιήσει εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους για λόγους ξένους προς την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 2. Η συμφωνία πώλησης και κάθε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών ενοχών) διέπεται από το δίκαιο της χώρας του Προμηθευτή, δηλαδή από το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του Αγοραστή, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας.
 3. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ των μερών σε σχέση με τη συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τους λόγους της διαφοράς γραπτώς και συνέρχονται έγκαιρα, σε τόπο που έχει επιλέξει ο Προμηθευτής με καλή πίστη, ώστε να επιχειρήσουν μια φιλική διευθέτηση της διαφοράς.
 4. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της Θεσσαλονίκης. Η ΖΙΚΟ Α.Ε. ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να ενάγει τον Αγοραστή στη γενική δωσιδικία κατοικίας του.